આવી જા 2020

આવી જા 2020
દરવાજો ખુલ્લો જ છે
અંદર આવ..
પણ જરા થોભી જા
બારસાખ નજીક રાખેલાં
પગલુછણીયે તારો
*અહમ્* ખંખેરતો આવજે..
મધુમાલતી વીંટળાયેલી છે છજ્જે
ત્યાં *નારાજગી* વીંટાળી આવજે..
તુલસીનાં ક્યારે
મનની *અતૃપ્તિ* ચઢાવી
આવજે..
પોતાની *વ્યસ્તતા* ને બહાર ખીંટીએ ટાંગી આવજે..
પગરખાં સંગ *નકારાત્મકતા* ઉતારી આવજે..
ને
બહાર રમતાં બાળકો
પાસેથી થોડું *નટખટપણું*
માંગી લાવજે..
પેલાં ગુલાબનાં છોડ પર *હાસ્ય* ખીલ્યું છે
એ તોડીને પહેરી આવજે..
લાવ, પોતાની *મૂંઝવણો* મને પકડાવી દે
તારાં થાક ઉપર મનામણાનો વિંઝણે ઝુલાવી દઉં..
જોને તારાં માટે
સાંજ બિછાવી દીધી છે અને
સૂરજને ક્ષિતિજે બાંધ્યો છે
આકાશે લાલીમા છાંટી છે..
પ્રેમ ને વિશ્વાસનાં ઘીમાં તાપે ચાક ચઢાવી છે
*ઘુંટડે-ઘુંટડે માણજે..*
*સાંભળને..વેલકમ 2020*

%d bloggers like this: