રકતદાન

​મારા બે મીઠા બોલ બોલવાથી કોઈને શેર લોહી ચડે તો …

તે રક્તદાનથી વિશેષ છે…!!!


Posted

in

by

Tags:

Comments

%d bloggers like this: