વાવડી ના પાણી ભરવા ગ્યા’તા

વાવડી ના પાણી ભરવા ગ્યા’તા

હો રાજ રે! વાવડી ના પાણી ભરવા ગ્યા’તા

મને કેર કાંટો વાગ્યો .

હો રાજ રે! વડોદરા ના વૈદડા તેડાવો !

મારા કાંટડીયાકઢાવો! મને પાટડિયા બંધાવો !

મને કેર કાંટો વાગ્યો .

હો રાજ રે !ધોરાજી ના ઢોલિયા મંગાવો !

મહી પાથરણા પથરાવો !આડા પડદલડા બંધાવો !

મને કેર કાંટો વાગ્યો

હો રાજ રે ! ઘર માંથીરાંધણીયા ને કાઢો !

મારી ધુમાડે આંખ્યું દુખે !

મને કેર કાંટો વાગ્યો !

હો રાજ રે !ઓસરિયે થી ખારણીયાને કાઢો !

મારા ધબકે ખંભા દુખે !

મને કેર કાંટો વાગ્યો !

હો રાજ રે !આંગણીયેથી ગાવલડી ને કાઢો !

એના વલોણા ને સોતી!

મને કેર કાંટો વાગ્યો !

હો રાજ રે ! સસરાજી ને ચોવટ કરવા મેલો !

મને ઘૂંઘટડા કઢાવે !

મને કેર કાંટો વાગ્યો !

હો રાજ રે ! નણદડી ને સાસરિયે વળાવો !

એના છોરુડાને સોતી !

મને કેર કાંટો વાગ્યો !

હો રાજ રે !ફળિયા માંથી પડોશણ ને કાઢો !

એના રેંટિયા ને સોતી !

મને કેર કાંટો વાગ્યો .


Posted

in

by

Tags:

Comments

%d bloggers like this: