ચિંતન

? વિચારવા યોગ્ય ? હુ જીતી જાઉં એ જરૂરી નથી .. મારા મીત્રો ન હારે એ જરૂરી છે … ”મુજ વીતી તુજ પર વીતશે” એવું શા માટે કહેવું? “મેં માણ્યું તું પણ માણજે” એમ ના કહી શકાય?

સંબંધ

બસ એ જ સંબંધો સાચા.. જેની પાસે, સ્વયં ખૂલતી હોય હ્રદયની વાચા.. ગમે ત્યાંથી સ્પર્શો, ના હોય ક્યાંય અહમ્ ના ખાંચા.. બસ એ જ સંબંધો સાચા..!

પ્રેમ

પ્રેમ કરવો એટલો સરળ છે જેમ માટી ઉપર ”માટી” થી લખવું પણ પ્રેમ નિભાવવો એટલો જ મુશ્કેલ છે જેમ પાણી ઉપર”પાણી ”થી લખવું . – સ્વીટી ઠકકર

રત્નકણિકા

ધીરજ ખૂટી પડે તો જાણવું કે તમે થોડી ઉતાવળ કરી . ચાલાકી દ્વારા કોઈ મહત્વ નું કાર્ય સિદ્ધ થતું નથી . નિખાલસ અને વિનય યુક્ત વાણી જ અસરકારક  હોય છે . મારાથી  આ નહી થાય એવું માની માણસ પ્રયત્ન છોડી દે ત્યારે ઘણીવાર સફળતા નજીક માં જ હોય છે .

%d bloggers like this: