એને પરંપરાગત લગ્ન કહેવાય

 

 

એફ .બી ઉપર ની એક પોસ્ટ જે મને બહુ ગમી એ આપ સૌ સાથે શેર કરું છું .

Leave a Reply