કોઈ ઝાડ તોડશો નહીં…   

​દેહ દાન કરનાર એક વ્યક્તિના સુંદર વિચારો આપ સૌ સાથે માણું છું…..

 ” મારી ચિતા પર રાખવા 

        કોઈ ઝાડ તોડશો નહીં…   

   આવતો જન્મ જો પક્ષીનો 

               મળ્યો

  તો હું મારા માળા રૂપી

    ઘર ક્યાં બાંધીશ……? “

Published by Maya Raichura

hello, Jai Shree Krishna. I'm maya raichura, a housewife. I was born in Ahmadabad and I studied at H.A college of commerce . Currently I live in Mumbai - Borivali.I like old hindi and gujarati songs, ghazals and movies. Since I was a teenager I liked reading and writing shayaris. My blog is a result of my hobby.

Leave a comment

%d bloggers like this: